Share

Workshop toekomstbestendig etnisch super divers beleid
Veel veranderingen staan bij grote gemeenten op stapel. Grote Europese steden trillen op hun grondvesten. De toekomst bestendigheid van deze gemeenten is in het geding. De autochtone inwoners van grote steden zijn een minderheid geworden. De arbeidsmarkt in deze gemeenten zal aan de onderkant volledig worden ingevuld door kinderen van immigranten. Dat geldt ook voor de bovenkant. Dat laatste zal minder snel zal verlopen omdat de goed opgeleide tweede generatie immigranten vooralsnog te hoop zal lopen tegen de gevestigde orde. De super divers grote steden zullen zich ook moeten buigen over de aansluiting van het onderwijs op de maatschappij, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, en etnische diversiteit qua voelen, denken en handelen bij instellingen en bedrijven die in deze gemeenten zijn gevestigd, zoals de zorginstellingen en bedrijven. Twee scenario’s zijn in deze steden zichtbaar, dat van angst en dat van hoop. Na het volgen van deze workshops zijn gemeenten toekomst bestendig.

Een tweede belangrijke verandering waar deze gemeenten nu mee te maken hebben, is de verschuiving van een verzorging -naar een participatiestaat. Deze laatste ontwikkeling is vooral kosten gedreven. De kern daarvan is ‘in uiterste nood zullen we U helpen maar pas als u zelf het nodige heeft gedaan’. Een voorbeeld daarvan zijn kinderen die hun oude ouders in huis opnemen om ze te verzorgen.
Wethouders van grote gemeenten en bestuurders/ directeuren van gemeentelijke instellingen verantwoordelijk voor de portefeuilles werk, inkomen en participatie, onderwijs en zorg en welzijn signaleren deze ontwikkelingen en willen dat hun personeel de juiste stappen zetten om met deze ontwikkelingen ‘mee te veren’. Dat vereist een andere manier van werken, zoals het leren ondersteunen van burgerinitiatieven, het herinrichten van het maatschappelijk middenveld, leren handelen vanuit het ‘DNA’ van etniciteit, en bewust worden van de ‘witte’ suprematie ter voorkoming van uitsluiting en discriminatie boven en onder de tafel. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het Old boys network, de machtspositie van de autochtone bevolking, de arbeidsmarkt, het onderwijs systeem, de zorg (in het bijzonder voor ouderen), het sociale weefsel in de stad met gevolgen voor de buurt/ wijkaanpak en de grootstedelijke huisvesting.

De workshops zijn een drietrapsraket
In de eerste workshop worden de ontwikkelingen geschetst aan de hand van verhalen en beeld materiaal. Dan zullen we peilen wat er met U is gebeurd tijdens deze presentatie. Kortom, welke emoties deze presentatie bij U oproept. Vervolgens zullen aan de hand van de gepresenteerde gegevens scenario’s schetsen. We passen daarmee de toekomst voorspellingsregel ‘Controlling the decontrolled’ toe. Populair gezegd, in plaats van ‘wat niet weet, wat niet deert’ zicht proberen te krijgen op de nabije toekomst opdat de stad daarop is voorbereid. Tijdens deze workshop zijn de deelnemers actief. Met alle aanwezigen wordt onderzocht welke scenario’s er denkbaar zijn en wat daarvan de uitwerkingen zijn. Hierna krijgen de deelnemers huiswerk mee. Dat is het verzoek om met een eigen voorbeeld te komen. Gevraagd wordt om of alleen of in een groepje een presentatie te verzorgen over dit voorbeeld.
In de tweede workshop ligt de nadruk op nog even stilstaan bij de vorige workshop en de presentaties van eigen voorbeelden. Ook zullen we in deze tweede workshop aandacht schenken aan het verreiken en verder uitwerken van de aangedragen voorbeelden.
In de laatste en derde workshop ligt de nadruk op oefenen met vaardigheden die nodig zijn de ontwikkeling van grote steden naar super diversiteit en de participatiestaat vorm te geven met de volgende partijen namelijk burgers, professionals en ondernemers.

Voor wie: Ambtenaren en bestuurders van gemeenten met veel immigranten en expats

Opzet en tijdsduur: In overleg. Maatwerk is mogelijk. Idealiter 3 bijeenkomsten. Een workshopbijeenkomst neemt ongeveer 2,5 uur in beslag.

Resultaat: toekomstbestendig maken van gemeentelijk etnisch super divers onderwijs/zorg/wonen/arbeidsmarkt en beleid

Groepsgrootte: 12-15 personen. Ook hier geldt maatwerk is mogelijk.

Kostenindicatie: Een workshop kost tussen de 1.250 – 2.000 euro. Drie workshops is 3 x (1.250 – 2.000 euro).

—————————————————————————————————————-

De workshopleider van de workshop toekomstbestendig etnisch super divers beleid
De workshop wordt verzorgd door dr. Carl Steinmetz. Het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid is hem op het lijf geschreven. Tolerantie maar zeker ook rechtvaardigheid startte als immigrant uit Indonesië, als Expat in Canada, als adviseur van de regering in ballingschap van Irian Barat (Papoea Nieuw-Guinea), als medeoprichter van Slachtofferhulp Nederland, als promotor van community prevention in Canada, als de wegbereider voor psychotrauma zorg Internationaal en in Nederland, als bouwer van Zeecontainerdorpen voor MBO jongeren en als belangenbehartiger van Expats en immigranten.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field